search expand

Mokymų programa

Integratyvios ir kūno psichoterapijos programos“ išskirtinumas – orientacija į asmens individualumą, atverianti terapeutams plačias galimybes lanksčiau prisitaikyti prie kliento poreikių, formuoti savo unikalų psichoterapinio darbo stilių. Ši programa suteikia galimybę plačiau pažinti pagrindines psichologinės pagalbos sistemas, praturtina supratimą apie kiekvienos iš prieigų taikymo galimybes, padrąsina sieti ir jungti somatinį, emocinį, kognityvinį, tarpasmeninį konsultavimo bei psichoterapijos proceso lygmenis. Tai lanksti, pritaikoma, holistinė perspektyva, orientuota ir į besimokančiųjų asmenybės augimą bei brandą. (Bendra programos apimtis – 690 val.)

Pirmaisiais metais (I modulis) daugiausia dėmesio bus skiriama aprėpti psichoterapijos šimtmečio istoriją, dalyviai susipažins su bendriausiais terapijos procese kylančiais klausimais apie psichikos sveikatos kriterijus, sveikos psichikos
 formavimąsi lemiančius procesus, pagrindinių psichoterapijos sistemų pagalbos 
modelius, padedančius žmonėms įveikti jiems kylančius sveikatos, gerovės,
 asmeninio augimo bei tarpusavio santykių iššūkius. Medžiagos pateikimo stilius
– aiškus ir suprantamas, siejant žinių perteikimo ir patyriminius metodus.
Aktyvaus darbo metodai ir įsitraukimas, įkūnyto mokymosi principai gali būti naudingi tiek asmeniniam gyvenimui, tiek kaupiant profesinę patirtį.
(Teorija ir praktika – 142 val.; asmeninė terapija – 30 val.; savarankiškas darbas – 37 val.)

Antrieji metai (II modulis) skirti specifiškai kūno psichoterapijos studijoms. Bus
 dėstomi vegetoterapijos, bioenergetinės analizės, bodinamikos, biosintezės, Feldenkreis, Alexander metodai, Hakomi bei rytų kultūrose tradiciškai taikomos 
sveikatos palaikymo ir psichoterapijos praktikos (tradicinė kinų medicina,
 japonų psichoterapijos mokykla, dohsa-hou). Tokia programa naujomis
 patirtimis ypač praturtins dirbančius su psichosomatinių sutrikimų, fizinių-psichologinių sunkumų simptomų turinčiais žmonėmis bei norinčius giliau pažinti savo kūną ir psichiką. 

(Teorija ir praktika – 142 val.; asmeninė terapija – 30 val.; supervizijos – 24 val.; savarankiškas darbas – 37 val.)

Tretieji metai (III modulis) – intensyvaus žinių integravimo etapas, kurio metu įgytos žinios ir praktiniai gebėjimai diegiami realiose gyvenimo situacijose,
 analizuojami atvejai, kuriamos supervizijų ir intervizijų grupės. Rašomas
 baigiamasis darbas – asmeninė terapinė paradigma, kurioje išgryninamas
 individualus darbo stilius pritaikant institute įgytas žinias ir integruojant jau turimas terapines žinias iš ankstesnių studijų. 

(Teorija ir praktika – 142 val.; asmeninė terapija – 30 val.; supervizijos – 24 val.; savarankiškas darbas – 52 val.)

Kurso metu programos dalyviai mokosi saugioje erdvėje bendradarbiaujant. Taip sukuriama aplinka giliau pažinti asmenines savybes, įgyti teorinių psichoterapijos žinių ir įgūdžių. Be to, kiekvieni metai užbaigiami asmeninės refleksijos rašto darbu, kuris skatina kelti reikšmingus asmeninius ir profesinius tikslus.

Vyks „Trečiadienio knygų aptarimo klubas“, kuriame bus aptariama profesinė ir saviugdos literatūra. Per metus planuojami 3 nuotoliniai susitikimai trečiadienio vakarais.

Programos dalyviai kartą per mėnesį susitiks mokymosi grupelėse ir studijuos savarankiškai.

Asmeninė terapija ir supervizijos taip pat yra svarbi studijų dalis. Praeityje įvykusios asmeninės terapijos valandos yra užskaitomos, o numatytos supervizijos studijų metu būtinos, kad padėtų integruoti naujas žinias į savo darbą.

Siekiantiems profesinių tikslų ir pilno programos pažymėjimo, privalomi visi reikalavimai. O studijuojantiems asmeninio tobulėjimo tikslais ir neplanuojantiems dirbti psichoterapinio darbo, galima išklausyti tik teorijos ir praktikos seminarus (t. y. 9 savaitgaliai / 142 val. per metus), kiti reikalavimai rekomenduojami, bet neprivalomi.
Detalius valandų reikalavimus rasite žemiau esančioje skiltyje „Programos reikalavimai“.


Įgyjama kvalifikacija

3 metų programos absolventai
 gebės:
·      konsultuoti klientus psichologinės ir psichikos sveikatos klausimais;
·      sukurti saugią ir palaikančią erdvę;
·      palaikyti aiškias etiškas tarpasmenines ribas;
·      skatinti kliento augimą ir atskleisti jų resursus;
·      atskirti asmeninį ir kliento procesus;
·      atpažinti savo galias ir ugdymosi poreikius;
·      sukurti ir palaikyti psichoterapinius santykius;
·      sudaryti su klientu psichoterapinį kontraktą;
·      planuoti ir numatyti intervencijos būdus;
·      tinkamai taikyti intervencijos metodus;
·      integruoti įvairių terapijos paradigmų žinias ir įgūdžius į asmeninį gyvenimą, santykius bei pagalbos procesą;
·      reflektuoti ir analizuoti savo darbo procesą;
·      diskutuoti įvairiais konsultavimo ir psichoterapijos klausimais.
·      Sėkmingai baigę studijas dalyviai turės platesnį požiūrį į psichikos sveikatos problemas ir didesnį metodų bei technikų pasirinkimą, gebės lanksčiau prisitaikyti spręsdami savo praktikoje kylančias problemas.

Programos apimtis atitinka psichoterapijos mokymo reikalavimus.
Sėkmingai baigusieji visą mokymo programą gaus pilną integruotos ir kūno psichoterapijos programos baigimo pažymėjimą.


Reikalavimai dalyviams

·      Integratyvios ir kūno psichoterapijos programoje gali studijuoti asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą;
·      darbo patirtis socialinėje, psichologinėje srityje, konsultavimo ar panaši darbo su klientais patirtis yra pageidautina, bet neprivaloma;
·      dalyviai įsipareigoja laikytis nepriekaištingų etikos standartų;
·      į antrąjį ir trečiąjį modulį gali prisijungti tik dalyviai, turintys pirmojo modulio turinį atitinkančias žinias (konsultavimo ir psichoterapijos teorijos ir praktikos pagrindus), pvz., psichologai, psichoterapeutai ir kt.


Studijų organizavimas

Seminarų ritmas savaitgaliais:
V     16.00–20.00,
VI    10.00–18.00 (2 val. pertrauka),
VII  10.00–16.30 (1,5 val. pertrauka).

Adresas: Aušros vartų g. 12, Vilnius. Vyksta „Domus Maria“ patalpose.
Birželio mėnesį vyks 4 dienų išvykstamasis seminaras.

Studijų metu teorinis mokymas derinamas su patyriminiais metodais. Bus organizuojamos grupinės ir individualios supervizijos, literatūros aptarimas. Dalyviai savarankiškai organizuosis asmeninę terapiją ir studijas grupelėse, rašys baigiamuosius darbus. Siekiantiems profesinių tikslų ir pilno programos pažymėjimo, privalomi visi reikalavimai.
 Detaliau apie reikalavimus skaitykite žemiau esančioje skiltyje „Programos 
reikalavimai“.

Galima studijuoti tik pasirinktus modulius kaip kvalifikacijos kėlimo programą. Į antrąjį ir trečiąjį modulį gali prisijungti tik dalyviai, turintys pirmojo modulio turinį
 atitinkančias žinias, t. y. konsultavimo ir psichoterapijos teorijos ir praktikos pagrindus.

Pagrindinė programos dėstytoja ir kuratorė – doc. dr. Miglė Dovydaitienė, sertifikuota Europos psichologė (www.europsy.lt), porų ir
šeimos terapeutė, kūno psichoterapeutė, integratyvios ir kūno psichoterapijos atstovė, daugiau kaip 30 metų dirba praktinį, mokslinį bei pedagoginį darbą, dėsto Vilniaus Universitete, konsultuoja, veda saviugdos, profesinius psichoterapijos mokymus, teikia supervizijas.

Atskiras kūno psichoterapijos kryptis (antrame ir trečiame modulyje) pristatys instituto ir kviestiniai dėstytojai.


Programos reikalavimai

Pilna „Integruotos ir kūno psichoterapijos“ programa trunka trejus metus ir apima 690 val.
Dalyviams, siekiantiems profesinių tikslų ir pilno programos baigimo pažymėjimo, privalomi visi reikalavimai.
Norintiems studijuoti asmeninio augimo ir sveikatinimo tikslais galima studijuoti teorijos ir praktikos seminaruose kaip laisvasis klausytojas, o kiti reikalavimai rekomenduojami, bet neprivalomi.

Visos programos valandų skaičių rasite žemiau esančiame apraše arba lentelės pavidale šiame PDF dokumente.

·      Teorija ir praktika po 142 val. per metus. Visos programos – 426 val. (9 savaitgaliai per metus).

·      
Asmeninė terapija po 30 val. per metus.
 Iš jų 20 val. – asmeninė psichoterapija, 10 val. – asmeninė kūno terapija. Per
 visą programą reikalaujama 90 val. asmeninės terapijos, iš kurios 60 val. – 
psichoterapija ir 30 val. asmeninė kūno terapija.
1 val. asmeninės kūno
 terapijos prilygsta 2 val. kūno terapijos seminarui grupėje.
Jei jau
 esate praėję asmeninę terapiją, tos valandos bus užskaitomos, pateikiant raštišką pažymą.
Rekomenduojamas 
ritmas – 1 kartą per savaitę.

·      
Supervizijos privalomos antraisiais ir
 trečiaisiais programos metais, po 24 val. per metus, iš jų – 16 val. grupinės 
supervizijos, 8 val. individualios supervizijos. Per visą programą privalomos 
48 val. supervizijų. Iš jų – 32 val. grupėje, 16 val. – individualiai. Kartą
 per mėnesį institutas organizuos 2 val. trukmės grupines supervizijas (iš viso – 8 per metus).
Rekomenduojamas 
ritmas per mėnesį –  1 supervizija
 grupėje ir 1 individuali
 supervizija.

·      
Baigiamieji rašto darbai. Pirmaisiais ir
 antraisiais metais – po 15 val., trečiaisiais metais savarankiškas baigiamasis
 rašto darbas – 30 val. Darbai rašomi savarankiškai. Per visą programą skiriama
 60 val. rašto darbams.

·      
Profesinės literatūros aptarimas grupėje – 6 val. per metus.
 Per visą programą – 18 val. Per metus institutas organizuos tris 2 val. trukmės
 susitikimus trečiadienio vakarais.

·      
Darbas bendramokslių grupėje – 16 val. per metus. Per visą programą – 48 val. Grupėje
 savarankiškai gilinamos seminaruose suteiktos žinios: praktikuojamos metodikos,
 aptariama, dalinamasi.
Rekomenduojamas
 ritmas – 1 kartą per mėnesį 2 val. trukmės susitikimai. 8 susitikimai per metus.


I modulio temos ir datos

I modulis „Konsultavimo ir
 psichoterapijos teorijos ir praktikos pagrindai“ (2022–2023 m.)

2022 m.
 

Spalio 14–16 d. 

Psichikos sveikatos samprata. Pokyčio
 procesas. Pagrindiniai individualaus konsultavimo įgūdžiai.

Lapkričio 11–13 d.

Žmogaus raidos procesas, raidos krizės.
 Kūno ir psichikos integracija.

Gruodžio 9–11 d.

Prieraišumas ir santykio reguliavimas.
 Santykio reikšmė psichoterapijoje.

2023 m.

Sausio 13–15 d.        

Stresas ir sveikata. Savireguliacija.
 Streso įveika.

Vasario 3–5 d.

Psichoterapijos lygiai.
 Psichoterapijos metodų kontinuumas. Psichodinaminė psichoterapija.

Kovo 17–19 d.

Individualioji psichoterapija.

Balandžio 28–30 d.

Humanistinė ir egzistencinė psichoterapija.

Gegužės 12–14 d.

Geštaltinė psichoterapija.

Birželio 15–18 d.

Išvažiuojamoji sesija: sisteminis požiūris
 į psichoterapiją ir postmoderni terapija.

I modulį sudaro 9 savaitgalio sesijos, taip pat
 savarankiškos studijos bei rašto darbai (viso 209 val.).
Pilną I modulio aprašą su visais reikalavimais ir 
literatūros sąrašu rasite šiame PDF dokumente.


Registracija į programą

Norinčius studijuoti visoje programoje arba tik I modulyje
 (2022–2023 mokslo metais), kviečiame registruotis šioje anketoje iki rugsėjo 18d.
Gavę jūsų registraciją, susisieksime susitarti dėl
 individualaus pokalbio, kuris vyks rugsėjo mėnesį. Pokalbio kaina – 20 eurų.
 Galutinį atsakymą dėl priėmimo pranešime pasibaigus pokalbių etapui.

Jei norite studijuoti tik II ir (ar) III modulyje,
 susisiekite su programos koordinatore, nurodydami savo kontaktus. Su jumis
 susisieksime, kai bus skelbiama registracija į šiuos modulius.

Programos koordinatorė Nijolė Stancikienė
Tel. +370 611 37469
institutas@ikpi.lt


Studijų kaina

Studijų pirmųjų metų (I modulio) kaina:
2360 Eur (įeina 8 savaitgaliai po 250 Eur, 9-as ilgasis 
savaitgalis išvažiavus iš Vilniaus – 360 Eur. Į pastarąją kainą neįskaičiuotos
 apgyvendinimo bei maisto išlaidos.)

Į kainą įeiną knygų klubas ir baigiamieji rašto darbai.

Į kainą neįeina supervizijos ir asmeninė terapija (tai
 privaloma siekiantiems profesinių tikslų ir pilno programos pažymėjimo, o studijuojantiems 
asmeninio tobulėjimo tikslais rekomenduojama, bet neprivaloma. Jei jau esate
 praėję asmeninę terapiją, tos valandos bus užskaitomos, o supervizijos būtinos.)

Individualus pokalbis iki priėmimo (50 min.) – 20 Eur.